Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

  1. ANO 3633
  2. NE 2704

ToplistHOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Zpracovaná dle NV 406/2004Sb.

V této oblasti máme bohaté zkušenosti už od září 2004 kdy toto NV 406/2004 Sb. vstoupilo v platnost. Dokumentace jsme zpracovávali pro čerpací stanice PHM, LPG a CNG, také pro bioplynové stanice, sklady pohonných hmot, LPG a PB, plnírny PB, lakovny, obalovny asfaltů  atd.  Do roku 2008 tuto dokumentaci většinou nikdo z kontrolních orgánů (OIP, SPD) nevyžadoval. To vše se změnilo v roce 2009, kdy OIP tuto dokumentaci nekompromisně začal vyžadovat a také uděloval sankce. Se zpracovanou dokumentací, musí být také zaměstnanci řádně seznámeni a proškoleni.

Při výbuchu na pracovišti dochází k nekontrolovatelným účinkům ohně a tlaku na lidský organismus, ke vzniku škodlivin a ke snížení obsahu kyslíku ve vzduchu vdechovaného zaměstnanci. Ohrožení zaměstnanců v případě výbuchu je značné, a proto je ochrana před výbuchem z hlediska zabezpečení vyšší úrovně hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci obzvláště důležitá. Z těchto důvodů bylo v souladu s ustanovením zákoníku práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro výrobní a pracovní prostředky a zařízení a pro organizaci práce a pracovní postupy,  vydáno nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

      Toto nařízení vlády je v souladu s právem Evropských společenství a stanoví minimální požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených prostředí s nebezpečím Výbuchu. Dle ustanovení §6 odst. 1 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. musí mít zaměstnavatel zpracovanou dokumentaci o ochraně před výbuchem.

     Dokumentace o ochraně před výbuchem (dále jen DOPV) hodnotí komplexně rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců a určuje ochranná opatření v souladu se zákoníkem práce 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

     DOPV formou požadavků snižuje rizika a zvyšuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců vystavených riziku výbušné atmosféry.

DOPV musí obsahovat:

    * Popis pracovních míst a pracovních prostorů s nebezpečím výbuchu
    * Popis technologických postupů a/nebo činností
    * Popis použitých látek/ bezpečnostních parametrů
    * Výsledky analýzy rizik
    * Přijatá opatření proti výbuchu
    * Zavedení ochranných opatření proti výbuchu do praxe
    * Koordinace ochranných opatření proti výbuchu
    * Přílohy k dokumentu pro ochranu proti výbuchu

 DOPV musí prokazovat:

    * že byla provedena identifikace nebezpečí a stanovena a posouzena rizika nebezpečí výbuchu,
    * že byla přijata odpovídající opatření, aby byly splněny cíle NV,
    * že všechna místa s prostory s nebezpečím výbuchu byla zařazena do zón,
    * určení pracovišť s prostory s nebezpečím výbuchu, pro které platí minimální požadavky uvedené v Příloze č. 2 NV č. 406/2004 Sb., že všechna místa s prostory s nebezpečím výbuchu  a výrobní zařízení, včetně výstražných zařízení, jsou navržena, provozována a udržována s ohledem na zajištění bezpečnosti.

Část provozů kde byla již zpracována dokumentace O ochraně před výbuchem


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se