Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

ok Děkujeme za Váš hlas.
  1. ANO 3561
  2. NE 2625

ToplistHOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Zpracování kritických bodů HACCP

HACCP je termín vycházející z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control Points" neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Jde o systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem. Systém kritických bodů stanovuje, jaké prostředky a postupy jsou nutné, aby se předešlo nebezpečím, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.Je potřeba zavádět systém HACCP do celého potravního řetězce, protože legislativa ukládá  povinnost zavedení Systému kritických bodů všem provozovatelům potravinářských podniků a stravovacích služeb. Tím je obecně řečeno, že všichni co prodávají, skladují nebo jinak manipulují s potravinami (balené, či nebalené) musí mít v odpovídajícím rozsahu zpracované kritické body.

Povinnost zavedení HACCP s ohledem na legislativu:
 Zák.č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění 224/2008 Sb.
Vyhl. č.148/1998Sb.v platném znění, Vyhl.č.137/2004 Sb. ve znění vyhl. 602/2006 Sb. platném znění a pozdějších předpisů, ES 852/2004, ES 853/2004

Co jsou kritické body?
Kritické body jsou postupy nebo operace v procesu výroby, distribuce a prodeje potravin a pokrmů, ve kterých je nejvyšší riziko porušení zdravotní nezávadnosti výrobku, a to jak biologickými, chemickými, tak i fyzikálními činiteli. Pro každý kritický bod jsou stanoveny tzv. kritické meze, které musí být sledovány a zaznamenávány do protokolů.

Co systém HACCP přináší?
-  Systém kritických bodů snižuje na provozovně (potravinářském podniku) riziko ohrožení zdraví spotřebitele  a v neposlední řadě i potravin a případné poškození zdraví konzumentů.
-  Provozovna (potravinářský podnik) je schopen doložit bezpečnou manipulaci a zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů v případě stížností zákazníka.
-  Provozovatel tímto zároveň prokazuje dodržování právních předpisů a minimalizuje tak možnost sankcí ze strany orgánů státního dozoru.

Zavedením systému HACCP se musí se také provádět pravidelně minimálně 1x za rok audit a zjistit skutečný stav a případně HACCP upravit.

 

Cs-haccp

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se