Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. ANO 3678
  2. NE 2743

ToplistHOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných látek

Je mezinárodní dohoda, která  upravuje   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí. Tato dohoda ADR byla již několikrát aktualizována a dnes platí úprava ADR 2013.
Poradce je dle Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí oprávněn poskytovat služby poradce ADR pro různé subjekty, které provádějí nakládku nebo vykládku spojené s touto přepravou,  které přepravují nebezpečné věci po silnici, a to pro třídy nebezpečných věcí  2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 , 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.


Základní povinnosti ADR-Poradce:


·    Provádět poradenství souvisejících s přepravou nebezpečných věcí.Provádět dohled na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí.
·    Provádět školení zaměstnanců podniku s příslušnou agendou o školení.
·    Provádět kontrolu zaměstnanců účastnících se nakládky, vykládky nebo přepravy nebezpečných věcí a zda mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny.
·    Vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během nakládky vykládky nebo přepravy nebezpečných věcí.
·    Vypracovat vhodné  postupy v případě  nehod nebo mimořádných událostí, které můžou ohrozit bezpečnost nakládky nebo vykládky, přepravy nebezpečných věcí.
·    Zajistit, aby v dopravních prostředcích byly doklady o nákladu, bezpečnostní výbava,  v souladu s požadavky na přepravu.
·    Vyhotovit roční zprávu o přepravě nebezpečných věcí.


Třídy ADR které poskytujeme


·    Třída 2 - Plyny
·    Třída 3 - Hořlavé kapaliny
·    Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky
·    Třída 4.2 - samozápalné látky
·    Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyv.hoř. plyny
·    Třída 5.1 - Látky podporující hoření
·    Třída 5.2 - Organické peroxidy
·    Třída 6.1 - Toxické látky
·    Třída 6.2 - Infekční látky
·    Třída 8 - Žíravé látky
·    Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se