Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

  1. ANO 3589
  2. NE 2661

Toplist



HOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.



BOZP


Vyhledávání  a hodnocení rizik.

Začlenění prací do kategorií prací.

Zpracování směrnic BOZP souvisejících s charakterem provozu.

Vyhodnocení pracovních rizik pro poskytování OOPP.

Vypracování Traumatologického plánu první pomoci při úrazech a haváriích atd.

Hlášení pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů o úrazu  dle platné legislativy. 

Zpracování dokumentace řešící závodní preventivní péči.

Vypracování provozních řádů (dopravní řád, atd.)

Provádění pravidelných kontrol BOZP dle ročního plánu kontrol s písemným protokolem o provedené kontrole s uvedením nápravných opatření .

Hodnocení provozoven a zařízení na pracovního prostředí (ergonomie, hluk, osvětlení, atd.)

Dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP a zajištění těchto činností

Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek včetně záznamu o provedené kontrole.

Zpracování dokumentace dle NV 406/2004 Sb. Práce ve výbušném prostředí. (pokud se vyskytují na pracovišti) 

Pravidla pro nakládání s chemickými látkami dle zák. 82/2004 Sb.+prezenční listiny (pokud se vyskytují na pracovišti) 

Stanovení kritických bodů ( HACCP ) + sanitační řád + osnovy školení + prezenční listiny  (pokud se vyskytují na pracovišti) 

Roční audit - prověrka bezpečnosti práce včetně  zprávy a stanovení nápravných opatření.

Evidence a sledování termínů  revizí, prohlídek, školení a zkoušek.

HOT LINE servis, v případě potřeby je vždy náš pracovník na telefonu a je možno řešit vzniklé situace.

Osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (OIP, HS, atd.)

 

 

Školení:

Vstupní školení zaměstnanců

Periodické školení zaměstnanců

Periodické školení vedoucích zaměstnanců

 


 

FOTO

Fotografie z provozů kde provádíme naši činnost.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se