Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

  1. ANO 3766
  2. NE 2823

ToplistHOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Čerpací stanice PHM, LPG a CNG

V oblasti čerpacích stanic máme bohaté zkušenosti. Většina našich spolupracovníků v této oblasti působili a působí již od roku 1996 na různých pozicích provozu čerpacích stanic.

 

Čerpací stanice bohužel prochází napříč legislativou  a zasahuje téměř do všech odvětví. Proto se také často stává, že přijde nějaká kontrola z životního prostředí, OIP, SPD, SZPI, Hygiena, ČOI a další. V dnešní době proto není problém ve správním řízení udělit sankce v řádu statisíců až milionů korun. Minimálně z těchto důvodů je potřeba mít vše v co nejlepším pořádku.

 

Provádíme zpracování níže uvedené dokumentace BOZP, PO a EKOLOGIE


Kontroly prováděné specializovanými firmami:

 

   
1. Směrnice k zajištění BOZP na pracovišti
   2. Kategorizaci prací dle zák. 258/2001 Sb.
   3. Vyhodnocení pracovních rizik
  4. Směrnice pro poskytování ochranných pomůcek,  vyhodnocení rizik, záznam o přidělování OOPP
   5. Směrnice určující pracovní dobu a dobu odpočinku
   6. Směrnice pro práci na žebříku
   7. Práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvím
   8. Provozní řád skladu
   9. Lékařské prohlídky
  10. Kniha úrazů
  11. Traumatologický plán
  12. Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004Sb.
  13. Stanovení kritických bodů pro potraviny (HACCP)
  14. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami (benzíny, žíraviny)
  15. Školení vedoucího a zaměstnanců z BOZP
  16. Školení ADR osob podílejících se na manipulaci a přepravě neb. věcí
  17. Seznámení zaměstnanců dle § 3,4 vyhl.č. 50/1978 Sb.
  18. Provozní řád nápojového automatu
  19. Začlenění provozovaných činností (požární nebezpečí)
  20. Stanovení organizačního zabezpečení  požární ochrany
  21. Požárně bezpečnostní řešení, Technická zpráva požární ochrany
  22. Požárně technické charakteristiky skladovaných látek
  23. Podmínky pro požární bezpečnost  při svařování
  24. Požární řád čerpací stanice
  25. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek ,věcných prostředků požární ochrany
  26. Požární řád skladu s PB (pouze pokud je na ČS)
  27. Požární řád LPG (pouze pokud je na ČS)
  28. Požární poplachová směrnice
  29. Grafická a textová část dokumentace zdolávání požáru (operativní karta)
  30. Školení  zaměstnanců z PO
  31. Odborná příprava preventisty požární ochrany
  32. Školení  vedoucího zaměstnance z PO
  33. Odborná příprava  preventivních požárních hlídek (pokud jsou stanoveny)
  34. Provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší
  35. Roční hlášení emisí uhlovodíků (VOC)
  36. Provozní řád čerpací stanice
  37. Plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek (havarijní plán)
  38. Provozní řád odlučovače ropných látek (pokud je instalována)
  39. Provozní řád čistírny odpadních vod ( pokud je instalována)
  40. Dokumentace k vedení odpadového hospodářství
  41. Souhlas ŽP k nakládání s nebezpečnými odpady
  42. Identifikační listy NO
  43. Roční hlášení původce odpadů
  44. Protokolární záznam dle zák. O prevenci závažných havárií  59/2006 Sb.
  45. Roční prověrka BOZP
  46. LHŮTNÍK- termíny revizí, školení atd.


Provozovatel čerpací stanice je povinen vést minimálně tuto dokumentaci:


   
1. Požárně bezpečnostní řešení, Technická zpráva požární ochrany
   2. záznam o přidělování OOPP
   3. Lékařské prohlídky
   4. Kniha úrazů
   5. Autorizované měření emisí (AME)
   6. Protokol  nastavení vývěv ve  výdejních stojanech
   7. Roční hlášení emisí uhlovodíků (VOC)
   8. Denník  kontrol vývěv
   9. Provádět rozbory, vzorky vod
  10. Smlouva na odvoz nebezpečného a komunálního odpadu
  11. Roční hlášení původce odpadů
  12. Průběžná evidence odpadů
  13. Přepravní listy nebezpečných odpadů
  14. Kolaudační rozhodnutí- stavební část
  15. Kolaudační rozhodnutí- vodohospodářská část  s uvedením ORL, ČOV,LT do u
  16. Povolení RŽP k vypouštění předčištěných odpadních vod
  17. Protokolární záznam dle zák. O prevenci závažných havárií  59/2006 Sb.
  18. Roční prohlídka technologie ČS dle ČSN 65 0202
  19. Kmenové listy měřičů (BA, NM, LPG)
  20. Protokol o určení vnějších vlivů
  21. Tlakové zkoušky potrubí, nádrží
  22. Revize elektro , hromosvody
  23. Roční prohlídky / revize plynových zařízení
  24. Tlakové zkoušky VTZ, pasporty tlakových nádob
  25. Roční prověrka BOZP

 

1x za rok

-Kontrola technologického zařízení  dle ČSN 65 0202 čl. 8.8

-Kontrola a čištění neprůbojných pojistek dle ČSN 13 6653 čl. 16

-Kontrola  zpětného odvodu par odbornou firmou nebo seřizování dle vyhl. MŽP 355/2002 Sb.

-Kontrola utěsnění chrániček elektrických rozvodů dle ČSN 65 0201 čl. 218

-Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, v prostředí  Z1, Z2

-El. ruční nářadí a el, spotřebič s pohyb. přívodem dle ČSN 33 1610

 

1x za 2 roky

-Revize hromosvodů a uzemnění

-Kontrola průtokoměrů ve výdejních stojanech (ČMI)

-Revize elektroinstalace a elektrického zařízení ve vlhkém prostředí

 

1x za 5 roků

-Zkouška těsnosti potrubních rozvodů dle ČSN 75 3415 čl. 9.12,

příloha A (s vyjímkou dvouplášťových)

-Autorizované měření emisí

-Revize elektroinstalace a el. zařízení na čerpací stanici

 

1x 10 roků

-Zkouška těsnosti u nádrží zevně nekontrolovatelných dle ČSN 75 3415 čl. 9.13, příloha D . Dle výsledku se stanoví další termín kontroly.

 

1x 20 roků

-Zkouška těsnosti u nádrží zevně kontrolovatelných dle ČSN 75 3415 čl. 9.13, příloha D . Dle výsledku se stanoví další termín kontroly.

 

 

 

čerpací stanice


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se