Hledat

Menu


Novinky

MARIUS PEDERSEN a.s.

19.1.2012

V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu s významným zpracovatelem odpadů společností MARIUS PEDERSEN a.s. v oblasti poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

HSE činnost na největší fotovoltaické elektrárně v Čechách

31.8.2010

Pro společnost ČEZ se staví jedna z největších FVE v Čechách. Je  na rozloze více než 65 hektarů. Průběžně se zde pohybuje cca. 150 pracovníků různých subdodavatelských společností. Naším úkolem je, aby všichni subdodavatelé byli seznámeni a proškoleni z platné legislativy (BOZP, PO, ekologie). Také je naší povinností pravidelně komunikovat s koordinátorem stavby který je příslušen společnosti ČEZ, provádět pravidelně kontroly na staveništi, účastnit se kontrolních dní atd.

Stěhování firmy

14.10.2009

Firma se přestěhovala do nových prostor. Info se dozvíte na těchto stránkách .

Libí se tento web ?

  1. ANO 3677
  2. NE 2743

ToplistHOT LINE message

Vážení přátelé a klienti,
vzhledem k lepší a rychlejší komunikaci s Vámi jsem volil i tuto možnost. Pokud budete mít jakékoli otázky v oblasti PO, BOZP, Ekologie , HACCP, revizí atd. neváhejte se zeptat. Jsme tu pro Vás.

FB stránka: 

WitiG PO BOZP

Povinnost zpracovat DZP

(Dokumentace zdolání požáru)

platí od 1.7.2017

Čerpací stanice, které provozují LPG a CNG,

nebo mají složité podmínky pro zásah.

Hlášení do ISPOP 2017

Nezapomeňte na termíny:

Vody- 31.1.2017

Odpady- 15.2.2017

Ovzduší-31.3.2017

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

 

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili - změna legislativy čs již v minulém roce.

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník v  menu "Změna legislativy pro ČS"

 

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat pouze s registrovanými prodejci atd.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

 

Pozor, změna  výstražné značky

Vážení provozovatelé prostor s prostředím označené jako „VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ". Nesmí se opomenout NV 405/2004Sb. kde se říká:

 

V příloze k nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v bodě 4. "Značky výstrahy" se vyobrazení značky "Nebezpečí - výbušné prostředí" nahrazuje vyobrazením "EX"

Značky odpovídající dosavadnímu vyobrazení mohou být zhotovovány do 31. prosince 2004; používány mohou být do doby jejich poškození nebo podstatného snížení jejich čitelnosti, nejdéle do 31. prosince 2009.

Proto nezapomeňte na jejich výměnu do konce letošního roku. Zbytečně se případně vystavujete sankcím ze strany OIP a SPD.Změna legislativy pro Čerpací stanice

Vážení provozovatelé čerpacích stanic,

Vzhledem k tomu, že máte nejasnosti v legislativě, která se průběžně mění, chtěli bychom Vám v tomto směru pomoci.

Zákon 91/2011Sb. / 5. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí:   "(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna

a) zajistit, aby jí prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových

(Zde jste odkázáni na dodací listy od velkoobchodu) 

 

b) zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové naftě.

(Lze zajistit tím, že vedoucí, obsluha na čs budete mít k dispozici dodací listy od PHM)

 

(7) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze od osoby zapsané v registru distributorů pohonných hmot.

(Nakupovat PHM pouze od registrovaných prodejců na celním úřadě) 

Provozovatel čerpací stanice je povinen:

 a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,

b) zpřístupnit na čerpací stanici informace  

1.o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o jejich nebezpečných vlastnostech,

2.o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných nebo vydávaných motorových benzinů,

3.o obsahu biopaliva, zejména o obsahu methylesterů mastných kyselin, v prodávané nebo vydávané motorové naftě,

c) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla stanoveného měřidla podle zákona o metrologii,

(Pokud máte řídící systém na čs a umožňuje při denní uzávěrce vypsat stavy REGISTRŮ, je problém vyřešen. Pokud Vám pokladní systém nic takového neumožní, musíte na denní uzávěrky tyto stavy ručně dopisovat, nebo zajistit jiným průkazným způsobem) 

d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu,

( Označit příslušnou ČSN a doplnit o údaj 5% - 10% obj.)

e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: "Obsahuje kovová aditiva."; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná a snadno čitelná 

(Jde převážně o SPECIAL, který se již oficiálně nevyrábí, ale jedná se o NATURAL 91-95 s přísadami nahrazující olovo – BENADIT atd.) 

 

f) zajistit, aby minimálně na 50 procentech čerpacích stanic z celkového počtu jím provozovaných čerpacích stanic, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, byl prodáván nebo vydáván také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových.

(Dohodnout s dodavatelem PHM, aby Vám hlídal podíl složek v PHM)

 

V § 6 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Evidence čerpacích stanic je vedena v elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic, na kterých se prodávají pohonné hmoty, a který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d). Ostatní údaje z evidence čerpacích stanic jsou neveřejné.".

(Pokud budete hledat IČ Vaší provozovny, naleznete jej na adrese MPO: http://www.mpo.cz/dokument89958.html)

 

Vyhláška  278/2011Sb. o požadavcích na pohonné hmoty mimo jiné upozorňuje nato, že v §3odst.1 písmene e) že nahrazuje stávající normu na ETHANOL E85 ČSN 656512 touto ČSN PCEN/TS 15293. (Tímto se také mění i označení ČSN E 85 na stojanech)  

 V podmínká provozu čerpacích stanic je uvedeno , že všechny stojany musí být označeny zřetelným nápisem upozorňující na nutnost zasunutí výdejní pistole do plnícího hrdla nádrže motorového vozidla.Je zde také uvedeno, že čs musí být vybaveny tzv. rekuperací benzinových par etapy II, která musí pracovat nejméně s 85% účinností. 

Je také stanovena povinnost provádět kontrolu funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II. na všech výdejních stojanech 1x za směnu. Stojany vybavené signalizaci (ZELENÁ DIODA viz. obrázek atd.) musí tuto kontrolní činnost provádět pouze při výdeji benzínu. ČS které nemají tuto signalizaci si musí zajistit mechanický testr a tímto zařízením provádět kontroly. (viz obrázky)

Stojany vybavené signalizací správné funkčnosti systému rekuperace benzinových par :

Kontrola prováděná mechanickým testrem:

  Kopie-krouzekok

Tyto kontroly se VŽDY provádí při tankování!!!

Je také nová povinnost nechat pravidelně 1x za kalendářní rok  provést kontrolu účinnosti rekuperace etapy II. (na stojanech) oprávněnou servisní organizací, která vystaví protokol. Tyto roční protokoly nahrazují  AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ, které se provádělo 1x za 5 let.

(Většina provozovatelů tuto kontrolu nechává provádět rovnou s roční technol. kontrolou dle ČSN 65 65 02)

 Označení výdejních stojanů PHM:

1- Na tomto místě je upozornění zákazníka na povinnost zasunout pistoli co nejhlouběji do hrdla nádrže svého vozidla.

2-  Na tomto místě jsou označení příslušných ČSN odpovídající příslušným palivům.

3-   Na tomto místě je provedena klasifikace prodávaných PHM dle ES 1272/2008. Pozor, pokud prodáváte E85, SMN30 musíte i pro tyto druhy paliva mít označeny výdejní stojany.

Takto je označen výdejní stojan s benzíny, klasickou naftou a Ethanolem E85:

Dscn4375

 

Takto je označen stojan s benzíny, klasickou naftou a směsnou naftou SMN30 (Ekodiesel, Bionafta atd.):

Některé možná udivuje, že označení které zná pro benzíny a naftu jsou pro E85 a SMN30 odlišné. Je to z toho důvodu, že E85 a SMN30 jsou již označeny podle NOVÉHO ZNAČENÍ, které již platí a vychází z ES 1272/2008 a také vydaných a nově revidovaných bezpečnostních listech příslušných PHM. Staré znační také platí, ale má omezenou platnost do 1.6. 2015. Po té již nesmí být používáno.  

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

Další povinnost je dle zák 201/2012 o ochraně ovzduší a prováděcí vyhl. 415/2012 mít zpracován tzv. Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

(Dle potřeby Vám tyto dokumentace budeme zpracovávat)     

ceník bez DPH

Zpracování dokumentace -

Smluvní partneři

Zpracování dokumentace -

Ostatní provozovatelé ČS

Provozní řád středního zdroje

3.000,-

Provozní řád středního zdroje

4.500,-

Základní hodnocení rizika -

Ekologická ujma

1.000,-

Základní hodnocení rizika -

Ekologická ujma

2.000,-

Identifikační číslo provozovny 

Jedná se o nový údaj podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. U nových provozoven ohlášených po 1.7.2010 živnostenský úřad přidělí identifikační číslo provozovny (IČP), nebylo-li již přiděleno, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP bude informovat podnikatele. Tento údaj tak bude podnikatel znát neprodleně po zápisu provozovny do živnostenského rejstříku a musí jím trvale a viditelně označit svoji provozovnu.  Všem provozovnám zřízeným před 1.7.2010 přidělí živnostenský úřad (příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona) identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob nejpozději do 30.6.2012, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Podnikatel je poté povinen označit provozovnu tímto IČP a užívat jej, a to nejpozději od 1.8.2012.  IČP je desetimístné číslo a váže se k jednotlivému subjektu, tzn. Pokud v jednom objektu provozuje svoji činnost více podnikatelů, bude provozovna označena několika IČP. Jestliže provozovnu s přiděleným IČP získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno nové IČP.

(Toto IČP Vám sdělí na příslušném živnostenském úřadě)

 

Jak označit provozovnu?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem osoby (IČ) a identifikačním číslem provozovny (IČP). Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o místě podnikání nebo sídle podnikatele. Provozovna sloužící k poskytování služeb nebo k prodeji zboží spotřebitelům navíc i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů) a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. Prodejní nebo provozní dobou nemusí být označena mobilní provozovna a automat. Provozovny, ve kterých je poskytováno přechodné ubytování musí být dále označeny kategorií a třídou ubytovacího zařízení. U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory pro kuřáky a nekuřáky (další podrobnosti v zák. č. 379/2005 Sb., v platném znění).

Vážený provozovateli čerpacích stanic, pokud budete mít jakékoli nejasnosti v dané problematice ČS, neváhejte a položte nám svůj dotaz. Pro společnosti, které jsou pod smlouvou je tato služba samozřejmostí. Ostatní provozovatele ČS rádi přivítáme jako naše klienty. Jsme přesvědčeni, že v ČR není mnoho  společností, které by se komplexně zabývalo problematikou čerpacích stanic s takovým servisem, rozumnou cenovou politikou a osobním přístupem jako my.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se